top of page
Search

The Pomegranate Mint: Armenia’s First Private Mint!

Updated: Jul 29, 2022


For an individual to become successful, they must obtain wealth and capital, but for a nation to prosper, it must be in control of the wealth and capital.


The Armenian diaspora has prospered abroad for thousands of years, often controlling key trade routes such as the Ancient Silk Road. Throughout this time, merchants would be able to easily convert their assets to a form of hard currency, with gold and silver being the most liquid. Precious metals (gold and silver) have been used as currency, since their invention in Anatolia, 2600 years ago. Due to the circumstances of Armenia being a subject of one or more greater powers, during this time, there have been very rare instances of an Armenian King being able to issue his own currency. When this did happen, as the most famous coins of Tigranes the Great attest, these were often used as payments abroad. For most of the last 3,000 years, we have seen Armenians unable to issue their own forms of currency, but more importantly, Armenian people have been hindered in accumulating intergenerational wealth.


In more recent times, under the Ottoman Empire, we see Armenians try to circumvent the system of oppression, by using silver and gold jewelry, ornaments, and weapons, as ways to store and pass on wealth. Often, these would be included in dowries and helped to transfer this wealth with the family when they moved. However, during the Armenian Genocide, many of these items ended up in the hands of the enemy, to be sold off at auction houses. Even though Armenia has been home to many silver, gold, and copper mines since antiquity, the people were always restricted in their ownership of these valuable assets. The local currencies of Armenia were often issued in much less valuable bronze, used foreign currencies, or relied on a barter system for exchange.While in other ancient cultures, such as China and India, the ownership and accumulation of wealth, using gold and silver goes back thousands of years, it is relatively new for most Europeans and Armenians. In India, it is said that even the poorest family owns gold, which is used to get the family through hard times. In China, there is an ancient saying, “When times are good, you buy silver, but when times are bad, buy artwork.” How is it that Armenia, being an ancient culture, does not have the same level of wealth preservation in precious metals as others?


In the Western world, precious metals are seen as antiquated instruments, a leftover from a time long gone by. In the late 1960’s and 70’s, most of the world removed the gold and silver standards, which served as a backing for their currencies. Today, all government currencies are fiat currencies, which means they have a value based on whatever the government dictates. Before this, a U.S. dollar, or British Pound, or even a Russian Ruble, were convertible to gold or silver at a set rate. Furthermore, the change used by these countries consisted of precious metals, which corresponded to their value in the government currency. These days, the change in your pocket is often made from nearly worthless steel, zinc, or nickel. But are still colored or plated to give the impression of containing their original precious metals.


Inflation is the expansion of the money supply, referring to the fiat currencies in use by all nations today. With nothing to back or restrict these currencies, governments can “print” into existence, as much as they desire. The effect of this is the inflation we are seeing going on around the world. Why is it that the ancient cultures of India and China don’t say you should save fiat currencies, but instead prefer gold and silver? This is because, since the very first fiat currency was created in China, around 1000 years ago, 99% of all fiat currencies have eventually gone to a value of zero, with the rest well on the way today. Since the U.S. has removed itself from the gold standard, over the last 100 years, we have seen the collapse of the U.S. dollar by 99% in purchasing power. The change in your pocket that used to put some gas in your tank, or buy you a meal, is nowadays worthless.Around the world, inflation robs the wealth and savings of ordinary people, who often struggle to survive, and just want to have a normal life. We are told by banks to save money to get ahead, but our purchasing power is essentially taxed by the inflation rate. We are told to work a little harder or get more education, but the costs of mostly useless degrees have far outpaced the rise of inflation itself. These days, nations struggle to import basic necessities, while government policies are leaving more and more nations currencies worthless. The stock market is in a historic bubble, on the verge of a major recession. The housing markets are overly inflated, and facing rising interest rates, which will cripple demand. Cryptocurrencies are in a bear market, with little hope for recovery for two to three years. How is an average family supposed to survive?


Throughout human history, precious metals have shown to be the best way to not only beat inflation, but to avert financial crises. In this atmosphere, a new project has been released, which seeks to put the power of wealth preservation, back in the hands of individuals. The Pomegranate Mint is the first private mint from Armenia, specializing in silver bullion products of investment grade. All the silver products are made from .999 fine silver bullion, and sold in physical form, based on the unique history and culture of Armenia. All the silver coins and bars are limited production runs of 25,000 or less and are parts of sets to collect. Silver, like gold and other precious metals, has been used as money for as long as money has existed. Today, silver is a popular investment hedge against the rising inflation of flat currencies, which due to its volatility, has provided consistent returns for investors over the past several decades. Silver is also a popular industrial metal, with a wide range of uses from solar panels to electric vehicles and weapons manufacturing. This has led to investors snapping up this valuable hedge, leading to physical shortages of silver over the past few years. When it comes to wealth preservation, investors in precious metals often say, "if you don't hold it, you don't own it!"


With everything that is going on in the world, there has never been more urgency for private individuals to regain control of their own future and investments. The time has come to normalize and remember our past, by investing in silver today. The wealth you have saved, represents the time and hard work you have accumulated, so protect that time, by saving in silver for the future!

«Նուռ» դրամահատարան՝ Հայաստանի առաջին մասնավոր դրամահատարանը


Հաջողակ դառնալու համար անհատը պետք է ձեռք բերի հարստություն և կապիտալ, բայց ազգի բարգավաճման համար անհրաժեշտ է կառավարել այդ հարստությունն ու կապիտալը:

Հայկական սփյուռքը հազարամյակներ շարունակ բարգավաճել է արտասահմանում՝ հաճախ վերահսկելով գլխավոր առևտրային ուղիները, ինչպիսին է հնագույն մետաքսի ճանապարհը: Այս ամբողջ ընթացքում առևտրականները կարողանում էին հեշտությամբ փոխարկել իրենց ակտիվները կոշտ արժույթի, ընդ որում ոսկին և արծաթը լիկվիդային արժույթներ էին: Թանկարժեք մետաղները (ոսկին և արծաթը) որպես արժույթ սկսեցին օգտագործվել 2600 տարի առաջ Անատոլիայում ի հայտ գալուց հետո: Ելնելով այն հանգամանքից, որ Հայաստանը եղել է բազմաթիվ մեծ տերությունների հպատակը, այս ընթացքում շատ հազվադեպ են եղել դեպքեր, երբ հայ թագավորը կարողացել է թողարկել իր դրամը։ Բայց, երբ դա տեղի ունեցավ, ինչպես վկայում են Տիգրան Մեծի հայտնի մետաղադրամները, դրանք հաճախ օգտագործվում էին որպես դրամ նաև արտասահմանում: Վերջին 3000 տարիների ընթացքում կարող ենք տեսնել, որ հայերը չունեին իրենց սեփական արժույթը ստեղծելու հնարավորություն, բայց ինչն էլ ավելի կարևոր է, հայ ժողովրդին խոչընդոտել են միջսերնդային հարստություն կուտակելու հարցում:


Վերջին ժամանակներում, Օսմանյան Կայսրույթան տիրապետության տակ, կարող ենք տեսնել, թե ինչպես էին հայերը փորձում շրջանցել համակարգային ճնշումները՝ օգտագործելով արծաթյա և ոսկյա զարդեր, զարդանախշեր և զենք՝ իրենց հարստությունը պահպանելու և փոխանցելու նպատակով: Հաճախ դրանք դրվում էին օժիտի մեջ՝ օգնելով հարստությունը փոխանցել ընտանիքին, երբ նրանք տեղափոխվեին: Ինչևիցե, Հայոց Ցեղասպանության ընթացքում այսպիսի իրերի մեծ մասը հայտնվեց թշնամու ձեռքում և վաճառվեց աճուրդներում: Չնայած որ Հայաստանը հնագույն ժամանակներից եղել է արծաթի, ոսկու և պղնձի հանքերի բնօրրանը, հայերը միշտ սահմանափակված են եղել այդ արժեքավոր ակտիվների նկատմամբ սեփականության իրավունքից: Հայաստանի տեղական արժույթները հաճախ թողարկվում էին ավելի քիչ արժեք ունեցող բրոնզից՝ օգտագործված օտարերկյա արժույթներից, կամ կիրառվում էր փոխանակման բարտերային եղանակը:

Մինչ այլ հնագույն մշակույթներում, ինչպիսիք են Չինաստանը և Հնդկաստանը, ոսկու և արծաթի կիրառմամբ հարստության կուտակումը և սեփականաշնորհումը հազարամյակների պատմություն ունի, հայերի և եվրոպացիների համար սա համեմատաբար նոր երևույթ է: Ասում են, որ Հնդկաստանում նույնիսկ ամենաաղքատ ընտանիքը ոսկի ունի, որը օգնում է ընտանիքին հաղթահարելու դժվար ժամանակները: Չինաստանում մի հնագույն ասացվածք կա․ «Երբ ժամանակները լավն են, գնի՛ր արծաթ, բայց երբ ժամանակները վատն են, գնի՛ր արվեստի գործեր»: Ինչպե՞ս պատահեց, որ Հայաստանը, լինելով հնագույն մշակույթի կրող, չունի հարստությունը թանկարժեք մետաղների տեսքով պահպանելու նույն մակարդակը:


Արևմտյան աշխարհում թանկարժեք մետաղները դիտարկվում են որպես հնացած գործիքներ՝ վաղուց անցած ժամանակների մնացորդներ:1960-ականների և 70-ականների վերջերին աշխարհի մեծ մասը հեռացրեց ոսկու և արծաթի ստանդարտները, որոնք ծառայում էին որպես իրենց արժույթների հենակետը: Այսօր բոլոր պետական արժույթները ֆիատ արժույթներ են, ինչը նշանակում է, որ դրանց արժեքը հիմնված է կառավարության թելադրանքի վրա: Մինչ այս ԱՄՆ դոլարը կամ բրիտանական ֆունտը կամ նույնիսկ ռուսական ռուբլին փոխարկվում էին ոսկու կամ արծաթի սահմանված փոխարժեքով: Ավելին, այդ երկրների կողմից օգտագործվող մանրադրամը բաղկացած էր թանկարժեք մետաղներից, որոնք համապատասխանում էին պետական արժույթով դրանց արժեքին։ Այսօր ձեր գրպանի մանրադրամները հաճախ պատրաստված են գրեթե արժեք չունեցող պողպատից, ցինկից կամ նիկելից: Բայց դրանք դեռ գունավոր կամ պատված են, որպեսզի տպավորություն ստեղծվի, որ պարունակում են իրենց սկզբնական թանկարժեք մետաղները:

Գնաճը փողի զանգվածի ընդլայնումն է` նկատի ունենալով այսօր բոլոր ազգերի կողմից օգտագործվող ֆիատ արժույթները: Չունենալով այս արժույթները հետ պահելու կամ սահմանափակելու ոչ մի հնարավորություն՝ կառավարությունները կարող են «տպել» այնքան փող, որքան ցանկանան: Արդյունքում առաջ է գալիս գնաճը, որը մենք կարող ենք տեսնել ամբողջ աշխարհում: Ինչու՞ Հնդկաստանի և Չինաստանի հնագույն մշակույթները չեն ասում, որ մենք խնայենք ֆիատ արժույթի միջոցով, այլ փոխարենը նախընտրում են ոսկին և արծաթը:

Պատճառն այն է, որ երբ Չինաստանում ստեղծվեց առաջին ֆիատ արժույթը, մոտ 1000 տարի առաջ, բոլոր ֆիատ արժույթների 99%-ը վերջիվերջո հավասարվեց զրոյի, իսկ մնացածն այսօր այդ ճանապարհին է: Քանի որ ԱՄՆ-ն իրեն հեռացրեց ոսկու ստանդարտից, վերջին 100 տարվա ընթացքում մենք տեսանք ԱՄՆ դոլարի գնողունակության անկում 99%-ով: Ձեր գրպանի մանրը, որով դուք նախկինում լիցքավորում էիք ձեր գազի բալոնը, կամ ձեզ համար սնունդ էիք գնում, այսօր արժեք չունի:


Ամբողջ աշխարհում գնաճը գողանում է սովորական մարդկանց հարստությունն ու խնայողությունները, ովքեր հաճախ պայքարում են գոյատևելու համար և ուղղակի ուզում են սովորական կյանք ունենալ: Բանկերը մեզ ասում են, որ մենք գումար խնայենք առաջ գնալու համար, բայց մեր գնողունակույթունը, ըստ էության, հարկվում է գնաճի մակարդակով: Այսօր ազգերը դժվարությամբ են կարողանում առաջին անհրաժեշտության իրեր ներկրել, մինչդեռ կառվարության քաղաքականությունը ավելի ու ավելի մեծ թվով ազգերի արժույթներն է արժեզրկում: Ֆոնդային շուկան պատմական փուչիկի մեջ է՝ մեծ անկման եզրին: Բնակարանային շուկան գերարժեզրկված է և բախվում է բարձրացող տոկոսադրույքների հետ, ինչն արդյունքում կխթանի պահանջարկը: Կրիպտո արժույթները արջային շուկայում են՝ երկու-երեք տարվա ընթացքում վերականգնման փոքր հույսով: Ինչպե՞ս պետք է միջին վիճակագրական ընտանիքը գոյատևի:

Մարդկության պատմության ողջ ընթացքում թանկարժեք մետաղները ապացուցել են, որ դրանք ոչ միայն գնաճի դեմ պայքարի, այլ նաև ֆինանսական ճգնաժամը կանխելու լավագույն միջոցն են:


Այս ամենից ելնելով՝ «Նուռ» դրամահատարանի հիմնադիր Անդրանիկ Աղազարյանը վերջին 15 տարվա ընթացքում ակտիվ գործունեություն է ծավալում թանկարժեք մետաղների հավաքման և ներդրումային ուղղվածությամբ։

2022 թվականի մայիսին նա որոշեց մեկնարկել իր նախագիծը. թողարկեց արծաթե մետաղադրամների երկու շարք՝ ցույց տալով Հայաստանի յուրահատուկ պատմությունն ու մշակույթը։ Առաջին շարքը կոչվում է «Հայոց հին արքաները», որը ներառում է հայոց արքաների արծաթե հին մետաղադրամների կրկնօրինակները։ Այս օրինակները ունեն միևնույն չափը, ձևը և կշիռը, ինչպես ունեցել են նախկին մետաղադրամները, բայց և այնպես ամբողջությամբ նորովի նմուշներ են։ Այս հաճախ հազվագյուտ նմուշների համար հազարավոր դոլարների ծախսերից խուսափելու համար «Նուռ» դրամահատարանը միջին վիճակագրական մարդու համար հասանելի է դարձրել պատմական բովանդակություն կրող այս յուրահատուկ մետաղադրամների գնումը, ներդրումը և հավաքումը։


Առաջին շարքը «2022, Տիգրան Մեծ արծաթե տետրադրախմ»-ն է, կշռում է 15 գրամ, 99.9% մաքուր արծաթ. հունիսյան նախնական վաճառքը՝ կայքէջում՝ ANCIENT ARMENIAN KINGS SERIES (pomegranatemint.com)

Երկրորդ շարքը՝ «Լեգենդար հայ հերոսներ և առասպելական կենդանիներ» ձևավորվել է այլ կերպ։ Այս մետաղադրամները կշռում են 31.1 գրամ կամ 99.9% մաքուր արծաթի 1 տրոյ ունցիա՝ ամենաընդունված քաշը արծաթե բիլոնային մետաղադրամների համար։
«Նուռ» դրամահատարանը այս շարքի բոլոր մետաղադրամներին հաղորդել է յուրահատուկ դիզայն, բարձր փայլունություն, իսկ բովանդակային առումով շեշտը դրվել է հայ բանահյուսական կերպարների վրա։ Շարքում առաջինը Հայկ Նահապետն է՝ հայոց լեգենդար նախահայրը. մինչև տարեվերջ շարքը կհամալրվի նոր նմուշներով։ Այս մետաղադրամը կայքէջում վաճառքի ենթակա կլինի հուլիսից՝ LEGENDARY HEROES & MYTHICAL BEASTS (pomegranatemint.com)
Ընկերության առանձնահատկությունն այն է, որ բոլոր թողարկված մետաղադրամները հավաքածուի մաս են, որոնք հավաքվում և ցուցադրվում են միասին, յուրաքանչյուր նմուշի համար արտադրվում է ընդամենը 25000 կամ ավելի քիչ քանակությամբ օրինակ։ Յուրաքանչյուր մետաղադրամի հետ տրվում է հերմետիկ տուփ, արվեստի բնօրինակ գործի գրքույկ, որը տալիս է պատմական ակնարկ և մետաղադրամների կարևորության նկարագիր։ Յուրաքանչյուր մետաղադրամ պատմում է պատմական ինչ-որ ժամանակաշրջանի մասին, մինչդեռ հավաքածուն ներկայացնում է պատմությունը ամբողջական համակարգում։ Գրքույկին կցվում է բնօրինակ լինելու վնայական, որը ներառում է մետաղադրամի մասին մանրամասներ, ինչպես նաև փակցված է անվտանգության հոլոգրամի կպչուն պիտակ։ Գրքույկը պատված է 24k ոսկու թիթեղով, ֆանտաստիկ ուշադրություն է դարձված մանրամասներին։


Վերջին տարիներին բլոկչեյն տեխնոլոգիաների զարգացման հետ մեկտեղ «Նուռ» դրամահատարանը առանձակի մոտեցում է ցուցաբերում արվեստի գործին։ «Նուռ» դրամահատարանը հատում է պատմական թեմատիկայով, յուրահատուկ ոչ փոխարկելի նշաններ (NFT) «Բաց ծով» շուկայում։ Այս ոչ փոխարկելի նշաններին կարող եք ծանոթանալ՝ մտնելով հետևյալ հղումով՝ Ancient Times of Far Away Lands - Collection | OpenSea

Արծաթը, ինչպե ոսկին և այլ թանկարժեք մետաղները, օգտագործվել է որպես դրամ հենց դրամի առաջացման պահից սկսած: Այսօր արծաթը հայտնի ներդրումային խոչընդոտ էֆիատ արժույթների բարձրացող գնաճի դեմ, որը իր անկայունության պատճառով վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում ներդրողների համար ապահովել է հետևողական եկամուտներ: Արծաթը նաև տարածված արդյունաբերական մետաղ է կիրառության լայն շրջանակով՝ սկսած արևային պանելներից մինչև էլեկտրական մեքենաներ և զենքի արտադրություն: Արդյունքում սա ստիպել է ներդրողներին խլել այս արժեքավոր խոչընդոտը՝ վերջին տարիների ընթացքում հանգեցնելով արծաթի պակասի: Երբ հերթը հասնում է հարստության պահպանմանը, թանկարժեք մետաղների մեջ ներդրումներ կատարողները հաճախ ասում են. «Եթե այն ձեռքումդ չէ, ապա դու դրա տերը չես»։


Աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ մեկտեղ մասնավոր անձանց համար սեփական ապագայի և ներդրումների նկատմամբ վերահսկողությունը վերականգնելու համար դեռ երբեք նման հրատապություն չի եղել: Եկել է մեր անցյալը հիշելու ժամանակը՝ արդեն այսօր արծաթի մեջ ներդրում կատարելու միջոցով: Ձեր խնայած հարստությունը ներկայացնում է ձեր կուտակած ժամանակը և ծանր աշխատանքը, ուրեմն պաշտպանեք այդ ժամանակը՝ խնայելով արծաթը ապագայի համար:

Անդրանիկ Աղազարյան


«Նուռ» դրամահատարանի հիմնադիր և Ցանցային Պետության քաղաքացի:


Հոդվածում ներկայացված է հեղինակի կարծիքը, որը կարող է տարբերվել Ցանցային Պետության պաշտոնական դիրքորոշումից։


88 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page